TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Johdanto

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry (HOAY) huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta ja tekee siihen liittyviä esityksiä työnantajille, poliittisille päättäjille, Opetusalan Ammattijärjestölle (OAJ) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestölle (JUKO).

HOAY tekee yhteistyötä työnantajien, erityisesti Helsingin kaupungin opetusviraston, ja opetuslautakunnan kanssa vaikuttaen aktiivisesti päättäviin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. HOAY seuraa opetusta säätelevien lakien, opetussuunnitelmien ja hallinnollisten päätösten vaikutuksia opetustoimessa sekä pyrkii osaltaan vaikuttamaan päätöksentekoon.

Toimintaympäristö

Yhdistyksen toimintaan vaikuttavat vuoden 2016 aikana muun muassa seuraavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset: palveluverkkotarkistukset, uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto, oppilas- ja opiskelijamäärien muutokset, monikulttuurisuus ja lisääntyvä maahanmuutto, monimuotoistuvat ja sähköistyvät oppimisympäristöt sekä OAJ Pääkaupunkiseudun yhteistyö. Merkittävin toimintaan vaikuttava asia on valtion ja kuntien yhä heikkenevä taloudellinen tilanne sekä opetustoimeen kohdistuvat leikkaukset niin valtion kuin kunnan taholta. Nämä edellyttävät tarvittaessa nopeita ja tehokkaita toimia.

Lisäksi järjestörakenteen kehittäminen ja OAJ:n jäsenrekisteripalveluiden uudistaminen vaikuttavat osaltaan yhdistyksen toiminnan sisältöihin. Myös yhdistyksen toimintaa ohjaavien asiakirjojen uudistaminen aloitetaan.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

HOAY:n päätavoite on tehokas edunvalvonta. Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on opetuksen rahoituksen turvaamiseen vaikuttaminen. Lisäksi vaikutetaan kaikkien eri työnantajien ja koulumuotojen opettajia koskevaan päätöksentekoon sekä palveluverkon, opetussuunnitelmien ja tuntijaon uudistuessa jäsenten työllisyyden turvaamiseen. Muita keskeisiä tavoitteita ovat OPS-uudistuksen resursointi, työhyvinvointi, työolot, opetuksen laadun resursointi. Edunvalvonnassa kartoitetaan ja ennakoidaan tulevia haasteita ja valmistellaan sopivia ratkaisumalleja mahdollisiin ongelmiin. Yhtenä keskeisenä edunvalvonnan ja vaikuttamisen työkaluna nähdään sosiaalisen pääoman lisääminen työnantajien ja henkilöstön välillä.

Parhaat voimat opetusalalla

Opetuksen perusrahoituksen tulee olla riittävä taloudellisesti haasteellisessakin tilanteessa. Vaikutetaan päättäjiin jo ennalta talousarvioita laadittaessa, jottei lisäresurssileikkauksia tehdä.

Opetusalan palkkausjärjestelmien kehittämien ja niihin vaikuttaminen on merkittävää. Yhdistys seuraa järjestelyerien toteutumista paikallisesti.

Vaikutetaan siihen, että opettajiksi ja rehtoreiksi hakeutuu ja valitaan edelleen päteviä, korkeakoulututkinnon suorittaneita opetusalan ammattilaisia.

HOAY tekee itse ja välittää jäsentensä aloitteita edustajiensa kautta OAJ:n hallitukselle ja valtuustolle sekä antaa lausuntoja OAJ:lle ja opetuksesta vastaaville tahoille sekä opetuksenjärjestäjille.

HOAY toteuttaa OAJ:n järjestö-, koulutus- sekä tulo- ja palkkapoliittisia tavoitteita ja pyrkii edustajiensa kautta vaikuttamaan järjestön tavoitteenasetteluun. Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä pääkaupunkiseudulla toimivien OAJ:n yhdistysten kanssa alueyhdistyksessä ja vaikuttaa sen välityksellä alueelliseen edunvalvontaan. Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen jäsenyhdistysten kanssa.

Työnteon edellytykset

Vaikutetaan päättäjiin, erityisesti opetuslautakuntaan ja valtuustoryhmiin, mediaan ja oppilaiden vanhempien edustajiin (mm. Helvary) opetus- ja kasvatustyöhön liittyvissä asioissa niin, että Helsingissä ymmärretään koulutuksen ja opetuksen tärkeys ja taataan sen toimintaedellytykset haasteellisissakin taloudellisissa tilanteissa.

 1. Taloustilanteen heikentyessä edelleen rajusti, pyritään vaikuttamaan siten, että opetustoimeen kohdistuvat leikkaukset minimoidaan, jotta koulutuksen ja opetuksen järjestämisen ydintehtävien resursointi säilyy siedettävällä tasolla.
 2. Edellytetään, ettei tuntikehystä leikata enempää. Mahdollisia muutoksia seurataan ja vaikutetaan yhteistoiminnan ja tiedottamisen keinoin hyväksyttävien ratkaisujen löytymiseen. Positiivisen diskriminaation lisärahoitus on säilytettävä.
 3. Seurataan kaupunki- ja pääkaupunkiseututason alueorganisaatiomuutoksia sekä niiden vaikutuksia opetustoimeen ja johtajuusjärjestelmään. Seurataan toisen asteen palveluverkon uudistamista ja toimilupien hakuprosessia sekä näiden muutosten vaikutusta opettajan työhön ja työllisyyteen sekä vaikutetaan niin, että siitä mahdollisesti säästyvät varat kohdennetaan opetukseen. Tuetaan luottamusmiesjaosten kautta kouluja muutosprosessissa.
 4. Vaikutetaan siihen, että peruskouluille ja lukioille taataan riittävät resurssit erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen tukemiseen. Seurataan lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon prosessien muutoksia uuden lain voimaan tulon jälkeen. Ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä erityisopetusta ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa kartoittamalla tilannetta kolmiportaisen tuen toteuttamisessa ja osallistumalla toimivien käytänteiden vakiinnuttamiseen.
 5. Otetaan tarkan seurannan kohteeksi tuntijakouudistuksen muutoksien vaikutukset peruskoulun ja lukion opettajien tehtäviin.
 6. Osallistutaan ja vaikutetaan aktiivisesti tehtävään opetussuunnitelmatyöhön ja oppilasarvioinnin kehittämiseen. Opetussuunnitelmatyön resursoinnista on huolehdittava.
 7. Seurataan uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton vaikutuksia
 8. Vaikutetaan siihen, että opettajat ja rehtorit saavat riittävää ja oikein kohdennettua täydennyskoulutusta pääsääntöisesti työaikana.
 9. Seurataan kunnan, valtion ja yksityisen opetusalan palkkausjärjestelmien sopimusten muutoksia/toteutumista. Vaikutetaan edustajien välityksellä seuraavan neuvottelukierroksen tavoitteenasetteluun. Vaikutetaan paikallisella ja alueellisella tasolla järjestelmän toteutumiseen, esim. tehtävän vaativuuden arviointi.
 10. Vaikutetaan työnantajiin siten, että opettajien lisätehtävistä maksetaan asianmukainen korvaus. Pyritään löytämään keinoja työmäärän rajaamiseksi.
 11. Vaaditaan, että työnantajat kiinnittävät vakavasti huomiota työhyvinvointiin, turvallisuuteen, työssä jaksamiseen, työskentelyoloihin ja jäsenistön oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin. Työterveyshuollon tulee toimia asianmukaisesti ja tukea työssäjaksamista. Työhyvinvoinnin näkökulmaa korostetaan myös yhdistyksen omissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että koulurakennusten kunnosta huolehditaan asianmukaisesti. Seurataan valtakunnan tasolla käynnissä olevia työaikakokeiluja.
 12. Seurataan (lukioiden) sähköisten opiskelu- ja koemuotojen, sähköisten YO -kirjoitusten ja verkkokurssien toteuttamista lukioissa. Ollaan aktiivisesti mukana perus- ja lukio-opetuksen digitalisaatiokeskustelussa. Vaikutetaan siihen, että verkko-opetusta ei lisätä lähiopetuksen leikkaamisen kustannuksella ja että tehdystä työstä maksetaan asianmukainen korvaus. Järjestetään tarvittaessa koulutusta ja tiedotustilaisuuksia.

Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään entistä voimallisemmin huomiota. Koulu-rakennusten kunnosta on huolehdittava, jotta henkilöstö sekä kaiken ikäiset oppijat voivat tehdä työtä ja opiskella myös terveydelle turvallisessa ympäristössä.

Vaikutetaan päättäjiin, mediaan ja vanhempien edustajiin opetus- ja kasvatustyöhön liittyvissä asioissa niin, että Helsingissä ymmärretään koulutuksen ja opetuksen tärkeys ja taataan niiden toimintaedellytykset haasteellisissa taloudellisissa tilanteissa sekä muuttuvissa olosuhteissa.

HOAY – vahva ja arvostettu toimija

HOAY pitää säännöllisesti yhteyttä maan suurimpien kaupunkien opettajayhdistyksiin sekä jatkaa kansainvälistä yhteistyötä. HOAY tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseutualueen paikallisyhdistysten ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa sekä Helsingissä toimivien pedagogisten yhdistysten kanssa.

HOAY:n edustajat alueyhdistyksen ja OAJ:n toimielimissä vaikuttavat siihen, että yhdistyksen kannanotot ja helsinkiläisten opettajien erityiskysymykset tulevat otetuksi huomioon. Yhdistys edistää jäsenten vuorovaikutusta mm. OAJ:n valtuutettujen, hallituksen ja valiokuntien jäsenten välillä.

HOAY tekee yhteistyötä työnantajien, erityisesti Helsingin kaupungin opetusviraston, ja opetusalan viranomaisten kanssa vaikuttaen aktiivisesti päättäviin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. HOAY seuraa opetusta säätelevien lakien, opetussuunnitelmien ja hallinnollisten päätösten vaikutuksia opetustoimessa sekä pyrkii osaltaan vaikuttamaan päätöksentekoon mm. laatimalla kannanottoja ja tapaamalla vuosittain opetuslautakunnan jäseniä.

Koulutus ja jäsentoiminta

Monipuolisen jäsenkoulutuksen tavoitteena on lisätä jäsenistön tietoa järjestö-, palkka-, virkaehtosopimus- ja työehtosopimusasioissa sekä aktivoida jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen.

Jäsenille tarjotaan monipuolista hyvinvointia edistävää kulttuuri-, liikunta- ja muuta virkistystoimintaa. Tavoitteena on myös aktivoida jäsenistöä yhdistystoiminnan pariin sekä tarjota mahdollisuus verkostoitua muiden opettajaryhmien kanssa. Tarjonnan monipuolisuuden kautta pyritään vaikuttamaan jäsenhankintaan ja jäsenpitoon.

Jäsenkoulutuksen tavoitteena on lisätä jäsenistön tietoa OAJ:n tavoitteista, koulutuspoliittisista linjauksista, järjestön toiminnasta, palkka-, virka- ja työehtosopimusasioista sekä aktivoida jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen aktivoida jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen sekä sosiaalisen pääoman kasvattamiseen omissa työyhteisöissä. Lisäksi tarjotaan eri asteiden opettajille yhteisiä tapaamisfoorumeita ja koulutusta ajankohtaisten teemojen ympäriltä, esim. edunvalvonnan tilanne, erityisopetus, johtaminen, sähköistyvät oppimismateriaalit sekä tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistukset.

Viestintä ja tiedottaminen

Ajankohtaisissa asioissa tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen avoimet kotisivut sekä jäsensivut, luottamusmies- ja yhteysopettajakirjeet, pääluottamusmies- ja työsuojelutiedotteet, sekä sähköisenä versiona ilmestyvä Seinälehti sekä yhdistyksen oma, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti Rihveli sekä HOAY:n toimisto. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja opetuksen ajankohtaisista asioista myös Facebookin ja Twitterin kautta. Jäsenistöä ohjataan myös seuraamaan OAJ:n jäsensivuja sekä opetusviraston ja koko kaupungin sisäisiä verkkosivuja.

Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava jäsenien suuntaan on yhteysopettajien kautta lähetettävä sähköpostiviesti. Koska syksy 2016 tulee olemaan sopimusneuvottelujen kannalta vaikea, tavoitteena tulee olla kehittää viestintäjärjestelmä, joka toimii luotettavasti myös tilanteessa, jossa työnantajan tarjoama sähköpostijärjestelmä ei toimi luotettavasti.

Yhdistys voi ottaa kantaa jäsenistöä koskeviin asioihin myös muissa medioissa, jotta yhdistyksen toiminta tulee tunnetuksi niin jäsenille, alueen toimijoille kuin yhteistyötahoillekin.

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat eri opettajaryhmiä ja työnantajia. Yhdistyksen hallitus toteuttaa toimintasuunnitelman ja sääntöjen mukaista toimintaa. Hallituksen kokousten välillä edunvalvontavaliokunta, järjestövaliokunta ja työvaliokunta valmistelevat asioita hallitukselle. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri ja valiokuntien puheenjohtajat sekä koulutussihteeri.

Valiokunnat valmistelevat toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen päätettäväksi. Lisäksi hallituksen työtä tukevat luottamusmiesjaokset, koulunjohdollinen jaos sekä virkistystoimintaa järjestävä toimikunta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia ja työryhmiä erikseen määrättyjä tehtäviä varten, esim. vaalilautakunta.

Talous

Oman jäsenmaksun suuruudelle ei kuitenkaan ole tällä kaudella korotuspaineita, sillä yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla Akavatalon remontista huolimatta.

Toiminnan arviointi

Hallitus tekee työnsä tueksi tarkennetun edunvalvonnallisten tavoitteiden suunnitelman sekä arvioi toiminnan tuloksellisuutta ja näkyvyyttä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja tavoitteiden toteutumista. Toimintaa ja tavoitteita voidaan arvioida esimerkiksi seuraavin kriteerein:

 • reagointivalmius ajankohtaisiin kysymyksiin
 • kannanotot ja lausunnot sekä niiden määrä ja vaikuttavuus
 • yhdistyksen saama palaute
 • hallituksen itsearviointi
 • asetettujen neuvottelutavoitteiden toteutuminen
 • sähköisen palautejärjestelmän käyttöönotto