HOAY:n hallituksen kannanotto Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman mittareihin

- HOAY

Oheinen kannanotto on toimitettu Helsingin kaupungin opetuslautakunnalle sekä opetusviraston johdolle.

Opetuslautakunnan esityslistalla oleva opetuksen digitalisaato-ohjelman mittarit ovat herättäneet paljon keskustelua opettajien keskuudessa.

Suomalainen koulu on jatkuvassa muutoksen tilassa. Opettajat hyödyntävät jatkuvasti opetuksessaan ajankohtaisia ilmiöitä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat viiveettä kouluun. Opettajilla on halu ja kyky uudistaa opetustaan kulloisenkin tilanteen tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti. Opettajat ovat ottaneet tietokoneet työvälineikseen välittömästi, kun niitä on ollut mahdollista käyttää ja kehittäneet pedagogiikkaansa niiden avulla. Tietotekniikan hyödyt ovat opettajille ilmeisiä ja opettajat haluavat käyttää tietotekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. Kouluilla olevien laitteiden käyttöaste on ollut korkea ja usein laitteista on ollut pulaa. Opetusviraston digitalisaatiohankkeeseen on suhtauduttu myönteisesti ja kouluille toimitetut laitteet on otettu käyttöön.

HOAY:n mielestä digitalisaatio-ohjelman mittareiden valmistelu olisi pitänyt tehdä aidosti yhdessä henkilöstön kanssa. Jos halutaan aikaan todellista muutosta, on kehitystyö tehtävä yhteistyössä. Nyt prosessia on vaivannut dialogin ja avoimuuden puute. Opettajat ovat kokeneet tämän epäluottamuslauseena ammattitaitoaan ja kehittämishalukkuuttaan kohtaan.

Mekaaniset mittarit ohjaavat huomion välineeseen pedagogiikan sijaan toisin kuin digitalisaatiohankkeen käynnistysvaiheessa kuultiin. Erityisesti tietoteknologian ja opetusteknologian käyttöasteen mittarit ovat mekaanisia, eikä niiden käyttö tue laadukasta opetusta ja oppimista. Epäselväksi on jäänyt, millä tavalla pilotointikokeilun tuloksista on tarkoitus raportoida ja minkälaisia kriteereitä pilotoinnin arviointia varten on luotu?

Esityksessä mainitut opettajien osaamisen kehittämisen arviointiin sekä koulun muutoskyvyn itsearviointiin perustuvat mittarit tukevat kehittämistyötä kouluissa mielekkäällä tavalla.

Suomalainen koulujärjestelmä perustuu luottamukselle. Opettaja luottaa oppilaisiin ja opetuksen järjestäjä luottaa opettajiin. HOAY toivoo, opetuslautakunta huomioi kantamme tehdessään päätöksiä helsinkiläisten koulujen kehittämisessä.

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n hallitus