HOAY:n kannanotto lukiokokeiluun liittyen

- HOAY

11.4.2016

KANNANOTTO

LUKION TUNTIJAKOKOKEILU

Lukioissa otetaan syksyllä 2016 käyttöön uusi opetussuunnitelman (ops) mukainen tuntijako. Opetussuunnitelmaa valmisteltaessa esillä oli jo kertaalleen esitetyn kaltainen, joskin laajamittaisempi korimalli. Tämä kuitenkin hylättiin, ja opetussuunnitelmat valmisteltiin huomioimaan valitut kokonaisuudet. Ministeri Grahn-Laasosen esittämä korimalli luo valinnaisuutta tavalla, johon suunnitelmissa ei ole varauduttu. Tämä lisää riskiä oppimisen pirstaloitumisesta tavalla, jota uuden ops:n hengessä oli nimenomaan tarkoitus välttää.

Lukioissa on toteutumassa parhaillaan lukuisia laajoja muutoksia ja tästä syystä     kokeilun ajankohta on sopimaton lukioille.

  • Sähköisten ylioppilaskirjoitusten valmistelu ja toteuttaminen ovat laaja valtakunnallinen prosessi, joka alkuvaiheissaan tuottaa runsaasti lisätyötä.
  • Helsingin Opetusviraston digitalisaatio-ohjelma pitää sisällään huomattavan määrän lisäkoulutusta ja kehittämistyötä.
  • Uusi opetussuunnitelma ja tuntijako, jonka toteuttaminen alkaa ensi syksynä.

Kaikki nämä uudistukset vaativat onnistuakseen erityistä huomiota ja lisäresursseja.

Kokeilun vaikutuksista

Lukiokoulutuksen lukiolakiin pohjautuvana tarkoituksena on tarjota yleissivistävää koulutusta. Nyt huolena on opiskelijoiden maailmankuvan kaventuminen valintojen ulkopuolelle jäävien aineiden osalta. Korimallin humanistiset aineet ovat laajalti niin sanottuja argumentointiaineita. Lukiokoulutuksen pitäisikin tarjota opiskelijalle  informaation ja disinformaation käsittelyn ja tietoon kriittiseen suhtautumisen taitoja. Uhkana on myös maailmankuvan kaventuminen luonnontieteiden osalta. Opetusministerin sanoin:

Yleissivistys ei ole pelkästään tietoa, vaan myös valmiuksia ja taitoja toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siihen kuuluu kyky ajatella monipuolisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja havaita asioiden yhteyksiä. Myös luovan ajattelun taito on osa yleissivistystä.” (OKM tiedote 26.2.2016)

Esitetty kokeilu heikentää nimenomaan edellä mainittuja valmiuksia ja taitoja. Lisäksi kokeilu voi vaikuttaa niiden oppiaineiden valitsemiseen lukiossa, joita ei opiskella peruskoulun aikana lainkaan.

Julkisuudessa on lisäksi esitetty huoli siitä, että malli lisää valintojen sukupuolista eriytymistä. Tyttöjen ja poikien valinnat muotoutuvat helposti sukupuolittuneiksi esitetyllä korimallilla. Valintojen ohjauksessa tulisi pyrkiä kohti tasapainoisempaa sukupuolijakaumaa jatkokoulutusta ja työelämää ajatellen. Pelkona on myös se, että tehdyt valinnat rajaavat liikaa jatko-opintokelpoisuuksia. Lukiokoulutusta aloittava opiskelija ei yleensä ole päättänyt tavoitteitaan jatko-opiskelupaikan osalta.

Kokeilun yhteydessä tulisi opiskelijoiden ohjauksen resursseja lisätä merkittävästi, jotta opiskelijan etu toteutuisi. Ohjatut valinnat voivat lisätä opiskelumotivaatiota, mutta ohjaamaton tilanne voi johtaa kurssitarjonnan kaventumiseen. Ennakoinnin vaikeus voi opiskelijan kohdalla johtaa myös siihen, että toivottu kurssi ei toteudu vähäisten valintojen takia. Tämä vaikeuttaa merkittävästi opintopolun suunnittelua. Opintojen ohjaukseen tarvitaan Helsingissä myös virastotason lisäpanostusta. Ylipäätään laajemman valinnaisuuden suurin ongelma on lukioiden rajusti vähentyneet resurssit, joiden seurauksena lukiot ovat olleet pakotettuja kaventamaan kurssitarjontaa. Resurssien palauttaminen edistäisi myös uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Työllisyys

Opettajien työllisyyden kannalta malli tuottaisi ennalta-arvaamattomia ongelmia. Opetuksen järjestäjän rooli työnantajana ja rehtorien esimiestehtävä vaikeutuisi, koska opettajien tuntimäärien ennakointi vaikeutuisi entisestään. Lisääntyvä epävarmuus ei myöskään paranna työhyvinvointia työntekijöiden keskuudessa. Erityisesti yksityisten lukioiden mahdollisuudet taata työtä kokeilun piirissä olevien aineiden opettajille vaikeutuvat merkittävästi koulujen jo lähtökohtaisesti rajallisen kurssimäärän johdosta.

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Helsingin opettajien ammattiyhdistys tukee kaikkia hyvin suunniteltuja ja opiskelijoiden edun mukaisia tapoja kehittää lukioiden toimintaa. Nyt esitetty malli ei valitettavasti täytä kumpaakaan kriteeriä.

HOAY:n hallitus