Mikä kiky?

- HOAY

KUNTA-ALA (KVTES ja OVTES) HUOM! Kaikilta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevilta työntekijöiltä leikataan lomarahasta 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019. Lomarahan prosentit ovat määräaikaisesti 4,2 % (normaalisti 6 %), 3,5 % (5 %) ja 2,8 % (4 %). Paikallista sopimista koskeviin sopimusmääräyksiin ei tehty muutoksia, mutta kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen paikallisesta sopimisesta ja nykyisistä mahdollisuuksista sopia palvelussuhteen ehdoista paikallisten olosuhteiden mukaan. Tuntiopettajilla ja osa-aikaisilla opettajilla vuotuinen työajan lisäys kuitenkin vaihtelee työajan määrän suhteessa kokoaikatyöhön. Määräaikaisilla siihen vaikuttaa virka-/työsuhteen kesto.

PERUSKOULUT, LUKIOT JA AIKUISLUKIOT

Sopimus tulee voimaan 1.2.2017, mutta osa muutoksista astuu voimaan vasta lukuvuoden 2017–2018 alussa eli 1.8.2017.

1.2.2017 alkaen nk. siirtymäkausi lukuvuoden 2017 loppuun saakka eli 31.7.2017.

Tänä aikana vakituisella opettajalla ja koko lukuvuodeksi (1.8.2016–31.7.2017) palkatulla määräaikaisella opettajalla opinto-, suunnittelu- ja muu opettajatyö lisääntyy enintään 10 tuntia. Lukuvuoden työajaksi, eli elokuusta päättäjäisjuhlaan, palkatulla opettajalla lisäystä voi olla enintään kahdeksan tuntia. Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1.8.2017:

Työajan pidentäminen 24 tunnilla kohdistetaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön, ei opetukseen.

Yhteissuunnitteluaikaan tulee 12 tuntia lisää ja samalla se muutetaan vuotuiseksi. Tällä hetkellä yt-aika on sopimuksessa määritelty viikoittaisena, tosin käytännössä sen viikoittainen määrä on vaihdellut lukuvuoden aikana nykyisinkin. Yt-ajan käyttö pitää suunnitella.

Toiset 12 tuntia voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai muuhun opettajatyöhön oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina. Perustellusta syystä tästä työajasta voidaan määrätä pidettäväksi korkeintaan yksi kokonainen kuuden tunnin päivä. Jos näin menetellään, tulee kyseinen päivä pitää oppilastyövuoden aikana lauantaipäivänä.

”Muulla opettajatyöllä” tarkoitetaan sellaista työtä, jota ei voi lukea opetusvelvollisuuteen. Se ei voi myöskään olla työtä, joka perustuu erilliseen OVTES:n määräykseen.

24 tunnin lisäys koskee sekä vakituisia opettajia että koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) palkattuja määräaikaisia opettajia.

Lukuvuoden työajaksi, eli elokuusta päättäjäisjuhlaan, palkatuilla opettajilla vuosityöajan lisäys on 20 tuntia.

Päätoimiset tuntiopettajat, jotka on palkattu vähintään lukukauden työajalle (voimaan 1.8.2017): yhteensä enintään 10 tunnin ajaksi oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina ja/tai vaihtoehtoisesti osana yhteissuunnittelutyöaikaa ao. koulutusmuodon liitteen määräyksen mukaan.

Sivutoimiset tuntiopettajat, jotka on palkattu toistaiseksi tai vähintään koko lukuvuodeksi ja jotka opettavat 10 vuosiviikkotuntia tai enemmän (voimaan 1.8.2017): opinto-, suunnittelu- tai muuta opettajatyötä yhteensä enintään 10 tuntia.

Sivutoimiset tuntiopettajat, jotka on palkattu toistaiseksi tai vähintään koko lukuvuodeksi ja jotka opettavat alle 10 vuosiviikkotuntia (voimaan 1.8.2017): opinto-, suunnittelu- tai muuhun opettajatyöhön yhteensä enintään neljän tunnin ajaksi.

Oppilaanohjauksen lehtorin viranhaltijoilla vuosittainen työaika kasvaa 24 tunnilla, sitä ei voi sijoittaa opetustunteihin eikä kesäkeskeytysaikaan.

Lähde: Työaika ja palkka – joka jäsenen sopimusopas