Mitä mahdollisuuksia digitaalisuus avaa tulevaisuuden opetuksessa?

”Painetuista oppikirjoista monikanavaisiin opetus- ja oppimissisältöihin, manuaalisista työvaiheista automatisoituihin, opettajakeskeisyydestä valmentavaan työskentelyyn – tässä joitakin tulevaisuuden kehityssuuntia, joita me Sanoma Prossa olemme tunnistaneet. Tulevaisuudessa opiskelu on yhä suuremmassa määrin yksilöllistä ja mukautettua, ja oppimistuloksia, ja niihin vaikuttavia tekijöitä tullaan varmasti mittaamaan entistä tarkemmin.”, kertoo Sanoma Pron toimitusjohtaja Kirsi Harra-Vauhkonen

Kirsi, miltä opettajan työ näyttää tulevaisuudessa, muuttuuko sen painopistealueissa mahdollisesti jokin?
Opetuksen painopiste jatkaa siirtymistään opettajakeskeisestä oppimisesta oppijakeskeiseen oppimiseen. Opettaja on jatkossa entistä enemmän oppijan ohjaaja, opetuksen yksilöllistäjä ja oppijan taitotason mukaisen oppimisen mahdollistaja.

Entä miten digitaalisuus vaikuttaa opettajan, oppilaan ja vanhempien väliseen yhteistyöhön?
Digitaalisuus voi helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä. Digitaaliset ratkaisut esimerkiksi mahdollistavat oppijan osaamisen kehittymisen seuraamisen helpommin ja reaaliaikaisemmin eri toimijoiden kesken ja siten sekä kehityksen että oppimisvaikeuksien havaitsemiseen saadaan uudenlaista näkyvyyttä.

Ja mitä lisäarvoa digitaaliset ratkaisut tuovat opettajalle ja oppilaalle?
Digitaalisuus mahdollistaa opetettavan aiheen moninäkökulmaisen tarkastelun ja samalla tavoittaa paremmin erilaiset oppijat. Ja kuten edelläkin on jo mainittu, digitaaliset ratkaisut tarjoavat reaaliaikaista palautetta oppijalle itselleen sekä seurannan mahdollisuutta opettajalle ja vanhemmille. Opetusta ja harjotteita voidaan nopeasti reagoimalla suunnata oppijan tarpeisiin.

Miten digitaalinen opetus jalkautetaan kouluihin, mitä ja ketä se vaatii?
Vaatii paljon resursseja, eli sekä aikaa että rahaa. Hiljattain tekemämme tutkimuksen valossa yli puolet perusopetuksen ja lukion opettajista ei esimerkiksi vielä ole valmis uuden opetussuunnitelman tvt-vaatimuksiin, vaikka muutokset astuvat voimaan jo parin vuoden kuluttua. Tarvitaan selkeä suunnitelma sekä valtion, kunnan että koulun tasolla.

Hyviä kokemuksia on jo saatu kouluissa esimerkiksi osaamisen jakamisesta tukihenkilötyömalleilla. Tullaan tarvitsemaan myös lisäkoulutusta ja valmiita, helppokäyttöisiä sisältö- ja työkaluratkaisuja, joita opettajien on helppo ottaa käyttöön opetuksessaan.

Mitä yksilöllisellä oppimisella tarkoitetaan?
Lyhyesti sanottuna tällä tarkoitetaan oppijan oman ikä- ja taitotason sekä oppimistyylin ja –tavan huomioimista opetuksessa.

Sanoma Pron tulevaisuusskenaario: Oili ja yksilöllinen oppiminen

Kasvavat luokkakoot ja oppijoiden tasoerot yhdessä kasvavien tulospaineiden kanssa tekevät opettajasta päivä päivältä kiireisemmän. Tunnistamme nämä päivittäiset haasteet ja tarpeet opettajien ja oppilaiden luokkatilanteissa. Yksilöllistä oppimista tukevat uudet teknologiset sisältöratkaisut tarjoavat opettajalle keinon opetuksen eriyttämiseen täysin uudella tavalla, joka motivoi oppijaa ja tukee parempia oppimistuloksia. Katsotaan esimerkkien avulla, miten tämä voisi lähitulevaisuudessa toimia.

Oili opettaa ranskaa luokalle, jossa on 25 oppilasta – eli 25 erilaista persoonallisuutta ja oppimistyyliä. Keskitytään heistä kolmeen ja katsotaan, kuinka he voivat hyötyä yksilöllisen oppimisen ratkaisuista.

Tässä on Juha. Juhalle jalkapallo on kaikki kaikessa. Hän on seuransa paras maalintekijä! Juha on fiksu, oppii nopeasti suurempiakin kokonaisuuksia, mutta ei ole erityisen innostunut ranskasta. Hän ei ole palauttanut kahta viimeistä kotitehtäväänsä. Oili tietää, että Juha pitää saada aktiivisemmin mukaan, jotta tämä ei jää jälkeen opinnoissa.

Ja tämä on Maria. Marian suuri rakkaus on musiikki. Hän rakastaa myös ranskan kieltä, koska se on niin kaunis kieli Maria haluaa oppia lisää, ja Oili on erittäin tyytyväinen seuratessaan Marian ranskan opintojen edistymistä.

Tämä taas on Petteri. Petterillä on selvästi taiteilijan luonne. Petterin haasteena on ranskan sanasto ja menneet aikamuodot. Oili on tunnistanut Petterin vaikeudet ja tietää, että Petteri pitää motivoida harjoittelemaan erityisesti näitä asioita jotta, hän ei passivoidu oppitunnilla.

Oppitunnin jälkeen Oili kirjautuu koneelle ja jakaa kotitehtävät. Hän tarkastelee oppimisympäristöön kertynyttä historiatietoa oppilaista. Opetusohjelma tekee Oilille automaattisesti muutamia ehdotuksia yksilöllisiä kotitehtäviä varten. Oili vilkaisee sisältöjä, tekee muutamia lisäyksiä ja lähettää tehtävät sähköisesti oppilailleen.

Kotona Juha kirjautuu kannettavalleen tehdäkseen kotitehtäviä. Hän on saanut tehtäväkseen lukea ranskankielisen artikkelin ranskalaisesta jalkapalloilijasta Zidranesta. Hän lukee artikkelin ja vastaa kaikkiin kysymyksiin oikein! Bonuskotitehtävänä on kirjoittaa lyhyt aine omasta jalkapalloidolista. ”Viimein Oili tajuu, miks Messi on ykkönen!”

Kun Maria kirjautuu sisään tehdäkseen kotitehtävänsä, hän saa ohjeen kuunnella valittu ranskalainen musiikkikappale ja vastata siihen liittyviin kysymyksiin. Kun Maria on valmis, ohjelma ehdottaa hänelle toisen kappaleen kuuntelemista. Lopulta Maria kuuntelee neljä muutakin kappaletta vastaten niihin liittyviin kysymyksiin, jokaisen kappaleen ollessa edellistä vaikeampi. Lopulta äiti huutaa alas syömään. Oili tulee olemaan todella iloinen Marian edistymisestä!

Entä Petteri, tuleva taiteilijamme? Kun Petteri kirjautuu sisään tablettitietokoneeltaan, hän löytää Monet:sta kertovan artikkelin joka hänen pitää lukea. Artikkeli on onneksi täynnä kuvia, ja Petteri ryhtyy toimeen. Kun hän törmää sanaan, jota ei tunne, hän klikkaa sanaa ja saa esille kuvan, jota sana edustaa sekä äänitallenteen, joka neuvoo, miten sana äännetään. Petteri on hyvin visuaalinen, ja kokee että kuvat auttavat häntä muistamaan sanat paremmin. Petteri vastaa artikkelia koskeviin kysymyksiin, ja törmää ongelmiinsa menneiden aikamuotojen kanssa. Kun Petteri tekee virheen, esiin nousee tekstilaatikko, joka antaa ehdotuksia korjausvaihtoehdoista ja näyttää niihin liittyvät kielioppisäännöt. Hitaasti, toistojen kautta, vastausten virheet vähenevät ja viidennen vastauksen kohdalla koko virke menee oikein! Ja vieläpä ilman apua.

Yksilöllisen oppimisen työkalut auttavat myös opettajaa. Seuraavana päivänä, kun Oili kirjautuu koneelle, hän näkee opettajan raporttinäkymästä, miten oppilaat ovat edistyneet. Teemu hyödyntää raportin tietoa, ja päättää tänään käyttää aikaa epäsäännöllisten verbien harjoitteluun luokassa. Aiemmin Oilin aikaa kului kotitehtävien korjaamiseen ja tietysti jokaisen oppilaan yksilöllisen suorituksen arviointiin. Yksilöllisen oppimisen työkalu auttaa Oilia korjaamalla tehtäviä ja tarjoamalla kotitehtävien ja kokeiden tulokset tavalla, josta Oilin on helppo nopeasti nähdä yksilölliset vahvuudet sekä lisäharjoitusta kaipaavat alueet. Nyt Oili voi keskittyä siihen, missä hän on parhaimmillaan; opettamiseen ja huolehtimaan oppilaidensa valmiuksien kehittämisestä pedagogisesti oikealla tavalla.

Kun oppilaiden yksilöllisen oppimisen mieltymykset tunnistetaan ja niitä hyödynnetään opetuksessa, voimme kohdata jokaisen yksilönä. Opettajan on mahdollista parantaa oppilaidensa oppimistuloksia hyödyntämällä yksilöllisen oppimisen moninaiset lähestymistavat ja parantamalla kohtaamista yksilön tasolla.

Kirjoittajat

Marja Saarentaus
Anu Vänskä

Olen Marja Saarentaus, ja työskentelen Sanoma Learning:lla liiketoiminnan kehityksessä. Kollegani Anu Vänskä on Sanoma Pron markkinointijohtaja. Suaad Onniselkä ystävällisesti kysyi, jos kertoisimme tulevaisuuden visiostamme, ja tämän pohjalta syntyi artikkeli.