Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Proaktiivisuus ja ratkaisukeskeisyys

HOAY:n hallituksen tehtävänä on ennakoida helsinkiläisten opettajien toimintaympäristössä tapahtuvia edunvalvonnan kannalta merkittäviä muutoksia ja toimia niin, että jäsenten etu toteutuu. HOAY esittää ratkaisuehdotukset havaitsemiinsa edunvalvonnallisiin epäkohtiin.

Opettajien työhyvinvointi

HOAY toimii siten, että opettajien työhyvinvoinnin heikkeneminen pysäytetään. Virkamiehille ja päättäjille korostetaan opettajan perustehtävän merkitystä oppilaiden ja opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta. HOAY järjestää työhyvinvointia tukevaa koulusta jäsenistölleen. Esihenkilöille ja virkamiesjohdolle viedään HOAY:n hallituksen näkemys YS-ajan tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Opettajien työhyvinvointia edistetään yhteistyöllä työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Opettajan työn vetovoimaisuus

HOAY selvittää yhteistyössä työnantajan kanssa, mitkä tekijät kuormittavat eri opettajaryhmiä ja vaatii, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. HOAY keskustelee kasvatusta ja koulutusta koskevien poliittisten päätösten vaikutuksista kaupunginvaltuutettujen ja lautakunnan jäsenten kanssa.

Esihenkilöiden edunvalvonta

HOAY hyödyntää koulunjohdollisen jaoston asiantuntemusta esihenkilöiden edunvalvontaan liittyen. Erityisesti HOAY pohtii johtamisresurssien kohdentamista ja mitoitusta sekä esihenkilöiden työn kuormittavuutta. Esihenkilöille järjestetään koulutustilaisuuksia.

Valtakunnallinen vaikuttaminen

HOAY:n hallitus seuraa OAJ:n valtuuston, OAJ:n hallituksen ja sen toimikuntien toimintaa ja päätöksentekoa sekä asioiden valmistelua. HOAY tuo oman näkemyksensä valtakunnalliseen keskusteluun valtuutettujensa ja muiden edustajiensa kautta.

Lukioiden edunvalvonta

Hallitus ja edunvalvontavaliokunta seuraavat ylioppilaskirjoitusten valvontamäärien kehitystä sekä lukioiden verkkokurssien toteuttamista. Huomioita kiinnitetään myös opiskelijamäärän kasvun vaikutuksiin. Hallitus informoi päättäjiä lukiokoulutukseen kohdistuneiden resurssileikkausten vaikutuksista sekä opetustilojen riittämättömyydestä.

Yhteysopettajaverkoston vahvistaminen

HOAY huolehtii, että jokaisessa helsinkiläisessä yleissivistävässä koulussa on aktiivinen yhteysopettaja. Arvostus yhteysopettajien tekemää työtä kohtaan osoitetaan järjestämällä heille koulutustilaisuuksia sekä muin keinoin.

Edunvalvonnan näkyvyys jäsenille

Järjestövaliokunta, edunvalvontavaliokunta ja työvaliokunta tiedottavat aktiivisesti jäsenille toiminnastaan. Hallitus ja valiokunnat miettivät keinoja HOAY:n näkyvyyden lisäämiseen. HOAY:n toimijat huomioivat kaikki edustamansa opettajaryhmät ja koulumuodot. HOAY parantaa vuorovaikutusta jäsenistönsä kanssa sekä heidän mahdollisuuttaan osallisuuteen.

Luottamusmiespalvelut

Luottamusmiehet ylläpitävät työrauhaa tarjoamalla sopimusedunvalvonnallista asiantuntemusta jäsenille ja rehtoreille. Luottamusmiehet kouluttavat jäsenistöä ajankohtaisten sopimusasioiden lisäksi työ- ja virkaehtosopimuksen perustietoihin ja palkanlaskentaan liittyen. Pääluottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa hallituksen linjausten mukaisesti. HOAY tukee yksityiskoulujen luottamusmiehiä järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia.

Sopimusneuvotteluihin varautuminen

Hallitus ylläpitää valmiutta kohottaa järjestövalmiuttaan kevään 2022 sopimusneuvottelujen aikana.