Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

 • Proaktiivisuus ja ratkaisukeskeisyys
  • HOAY:n hallituksen tehtävänä on jatkossakin ennakoida helsinkiläisten opettajien toimintaympäristössä tapahtuvia edunvalvonnan kannalta merkittäviä muutoksia ja toimia niin, että jäsenten etu toteutuu.
  • HOAY esittää ratkaisuehdotukset havaitsemiinsa edunvalvonnallisiin epäkohtiin.
 • Opettajien työhyvinvointi
  • Korostetaan opettajan perustehtävän merkitystä sekä opettajien työhyvinvoinnin että oppilaiden ja opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.
  • Lisätään jäsenten tietoisuutta opetusalan virka- ja työehtosopimusten sisällöistä.Järjestetään työhyvinvointia tukevaa koulutusta jäsenistölle.Edistetään opettajien työhyvinvointia yhteistyöllä työsuojeluvaltuutettujen kanssa.HOAY:n hyvinvointityöryhmä koordinoi hyvinvointiin liittyvää toimintaa
  • HOAY kiinnittää erityistä huomiota koulujen välisen eriarvoistumisen ehkäisemiseen.
 • Opettajan työn vetovoimaisuus
  • Selvitetään yhteistyössä työnantajan kanssa, mitkä tekijät kuormittavat eri opettajaryhmiä ja vaaditaan, että havaittuihin epäkohtiin puututaan.
  • Keskustellaan kasvatusta ja koulutusta koskevien poliittisten päätösten vaikutuksista kaupunginvaltuutettujen ja lautakunnan jäsenten kanssa.
 • Esihenkilöiden edunvalvonta
  • Hyödynnetään koulunjohdollisen jaoston asiantuntemusta esihenkilöiden edunvalvontaan liittyen.
  • Pohditaan johtamisresurssien kohdentamista ja mitoitusta sekä esihenkilöiden työn kuormittavuutta.
  • Järjestetään koulutustilaisuuksia esihenkilöille.
 • Lukioiden edunvalvonta
  • Seurataan ylioppilaskirjoitusten valvontamäärien kehitystä sekä lukioiden verkkokurssien toteuttamista.
  • Kiinnitetään huomiota opiskelijamäärän kasvun vaikutuksiin ja informoidaan päättäjiä resurssileikkausten vaikutuksista sekä opetustilojen määrästä.
  • Seurataan oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutuksia lukion opettajien työnkuvassa sekä toisen asteen maksuttomuuden vaikutuksia oppimateriaalihankinnoissa.
 • Yksityiskoulujen edunvalvonta
  • Huomioidaan kaikessa toiminnassa myös yksityiskoulujen edunvalvonta.
  • Korotetaan järjestövalmiutta yksityisen koulutussektorin sopimusneuvottelujen tukemiseksi.
 • Yhteysopettajaverkoston vahvistaminen
  • Varmistetaan, että jokaisessa helsinkiläisessä yleissivistävässä koulussa on aktiivinen yhteysopettaja.
  • Osoitetaan arvostusta yhteysopettajien tekemää työtä kohtaan järjestämällä heille koulutustilaisuuksia ja huomionosoituksia.
 • Edunvalvonnan näkyvyys jäsenille
  • Järjestövaliokunta, edunvalvontavaliokunta ja työvaliokunta tiedottavat aktiivisesti jäsenille toiminnastaan.
  • Mietitään keinoja HOAY:n näkyvyyden lisäämiseen ja parannetaan vuorovaikutusta jäsenistön kanssa.
 • Luottamusmiespalvelut
  • Luottamusmiehet ylläpitävät työrauhaa tarjoamalla sopimusedunvalvonnallista asiantuntemusta jäsenille ja rehtoreille.
  • Luottamusmiehet kouluttavat jäsenistöä ajankohtaisten sopimusasioiden lisäksi työ- ja virkaehtosopimuksen perustietoihin ja palkanlaskentaan liittyen.Pääluottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa hallituksen linjausten mukaisesti.
  • HOAY tukee yksityiskoulujen luottamusmiehiä järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia.
 • Valtakunnallinen vaikuttaminen
  • HOAY:n hallitus seuraa OAJ:n valtuuston, OAJ:n hallituksen ja sen toimikuntien toimintaa ja päätöksentekoa sekä asioiden valmistelua.
  • Tuodaan HOAY:n näkemys valtakunnalliseen keskusteluun valtuutettujen ja muiden edustajiensa kautta.

Tämä toimintasuunnitelma antaa selkeän suunnan HOAY:n toiminnalle vuonna 2024 ja tukee jäsenten etujen valvontaa sekä opettajien työhyvinvointia ja työn vetovoimaisuutta.