TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Proaktiivisuus
HOAY:n hallituksen tehtävänä on ennakoida helsinkiläisten opettajien toimintaympäristössä tapahtuvia edunvalvonnan kannalta merkittäviä muutoksia ja toimia niin, että jäsenten etu toteutuu entistä paremmin. Tarkastelua suoritetaan sekä koko jäsenistön että yksittäisten opettajaryhmien kannalta.

Työaikakokeiluihin varautuminen
Työnantajat pyrkivät aloittamaan vuosityöaikaan liittyviä kokeiluja elokuusta 2018 alkaen. HOAY edistää jäsenten etua olemalla aktiivisesti mukana kokeilusopimuksen laatimisen kaikissa vaiheissa sekä mahdollisten kokeilujen aikana. HOAY:n hallitus ei hyväksy sopimuksia ilman kokeiluun osallistuvassa koulussa työskentelevien HOAY:n jäsenten myönteistä kantaa.

Työajan käytön tarkoituksenmukaisuuden edistäminen
Hallitus vaikuttaa jäsenistöön työajanseurannan edistämiseksi. Esimiehille ja virkamiesjohdolle viedään HOAY:n hallituksen kanta YS-ajan tarkoituksenmukaisesta käytöstä. OAJ tarjoaa VIPU-työkalun YS-ajan seurantaan. Jatketaan tehostettua tiedotusta työkalun välinearvosta työajan seurannassa. Työajanseuranta hyödyttää sekä työnantajaa että -tekijää ja auttaa edunvalvontatyössä.

Opetustilojen riittävyys ja turvallisuus, vuokrat ja muut kiinteistökulut
HOAY:n hallitus tarkastelee koulutilojen riittävyyttä kaupungin eri alueilla. Hallitus on yhteydessä kuntapäättäjiin ja virkamiehiin tilojen riittävyyden turvaamiseksi ja tekee yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa. Hallitus arvioi, onko tarvetta nostaa asiaa julkiseen keskusteluun.
Hallitus seuraa yhdessä työsuojeluvaltuutettujen kanssa kaikkien koulutilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä saatavia tietoja ja toimii jäsentensä etua turvaavasti.

Koulujen johtaminen
Helsingissä toimii yhä enemmän kouluja, jotka toimivat useammissa toimipisteissä ja joiden henkilöstömäärä on suuri. HOAY:n hallitus toimii sen edistämiseksi, että jokaisella jäsenellä on riittävä esimiehen tuki, opettaja saa riittävän korvauksen tekemästään hallinnollisesta työstä, vastuunjako kouluissa on selvä ja rehtorien työnkuorma on korvausta vastaava. HOAY aloittaa keskustelun koulujen johtamisjärjestelmän kehittämisestä.

Lukiouudistus, sen seuraaminen ja työllisyyskysymys
HOAY:n jäseniä on lukioissa, jotka ovat saaneet erityisen koulutustehtävän tai kehittämistehtävän Helsingin kaupungissa tai yksityislukioissa. Näiden lukioiden luottamusmiehiin ja yhteysopettajiin tulee luoda hyvä tiedonkulku, jotta saadaan tietoa mm. erityistehtävän mukanaan tuoman valinnaisuudesta, ryhmäkokomääräyksistä ja verkkokursseista.
Lukiouudistus tulee koskemaan kaikkia lukioita. ja lukioissa opetettavia aineita painotetaan vuodesta 2020 alkaen eri tavoin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Tämä vaikuttaa siihen, että tiettyjen reaaliaineiden kursseja valitaan paljon vähemmän ja se vaikuttaa suoraan opettajien työllisyyteen.