skip to Main Content

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Proaktiivisuus ja ratkaisukeskeisyys

HOAY:n hallituksen tehtävänä on ennakoida helsinkiläisten opettajien toimintaympäristössä tapahtuvia edunvalvonnan kannalta merkittäviä muutoksia ja toimia niin, että jäsenten etu toteutuu. HOAY esittää ratkaisuehdotukset havaitsemiinsa edunvalvonnallisiin epäkohtiin.

Opettajien työhyvinvointi

HOAY toimii siten, että opettajien työhyvinvoinnin heikkeneminen pysäytetään. Virkamiehille ja päättäjille korostetaan opettajan perustehtävän merkitystä oppilaiden ja opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta. HOAY järjestää työhyvinvointia tukevaa koulusta jäsenistölleen. Esimiehille ja virkamiesjohdolle viedään HOAY:n hallituksen kanta YS-ajan tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Opettajan työn vetovoimaisuus

HOAY selvittää yhteistyössä työnantajapuolen kanssa, mitkä tekijät kuormittavat eri opettajaryhmiä ja vaatii, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. HOAY keskustelee kasvatusta ja koulutusta koskevien poliittisten päätösten vaikutuksista kaupunginvaltuutettujen ja lautakunnan jäsenten kanssa.

Koulujen johtaminen

HOAY arvioi koulujen johtamisjärjestelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta Helsingissä käytössä olevissa eri malleissa ja antaa palautetta työnantajalle ja poliitikoille. HOAY:n hallitus toimii sen edistämiseksi, että jokaisella jäsenellä on riittävä esimiehen tuki, opettaja saa riittävän korvauksen tekemästään hallinnollisesta työstä, vastuunjako kouluissa on selvä. Pyrimme varmistamaan, että rehtorien työnkuorma ja työnkuva on kohtuullinen ja korvausta vastaava. HOAY jatkaa keskustelua koulujen johtamisjärjestelmän kehittämisestä yhdessä Kaskon ja esimiesten työsuojeluvaltuutetun kanssa ja tarkastelee asiaa myös yksityiskoulujen rehtorien kannalta.

Lukioiden edunvalvonta

HOAY vaikuttaa kuntapäättäjiin lukioihin kohdistuneiden resurssileikkausten purkamiseksi.

Lukiouudistus tulee koskemaan kaikkia lukioita ja lukioissa opetettavia aineita painotetaan vuodesta 2020 alkaen eri tavoin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Tämä aiheuttaa muutoksia kurssien valinnoissa ja vaikuttaa suoraan opettajien työllisyyteen. Mahdollinen oppivelvollisuuden laajentuminen aiheuttaa lukioissa resurssien uudelleenkohdentamisia. HOAY tuo päättäjien tietoon nämä muutokset ja toimii lukion opettajien työn turvaamiseksi.

Neuvottelukierros

HOAY korottaa järjestövalmiutta sekä jäsenten että aktiivitoimijoiden keskuudessa. Uusien sopimusten synnyttyä HOAY:n hallitus päättää mahdollisten paikallisesti sovittavien TVA-lisien oikeudenmukaisesta kohdentamisesta opettajaryhmien välillä.

Edunvalvonnan näkyvyys jäsenille

Järjestövaliokunta, edunvalvontavaliokunta ja työvaliokunta tiedottavat aktiivisesti jäsenille toiminnastaan. Tiedotusjaos etsii keinoja HOAY:n näkyvyyden lisäämiseen. HOAY:n toimijat huomioivat kaikki edustamansa opettajaryhmät ja koulumuodot.

Back To Top