Helsinkiläisten valtuustoryhmien koulutuspoliittiset tavoitteet

- HOAY

HOAY:n hallitus tapasi opetusviraston johtoa ja opetuslautakunnan jäseniä tiistaina 7.3.2017. Kuntavaaliehdokkaista paikalla olivat Jaana Alaja (sd), Markku Hannula (vih), Vesa Korkkula (vas), Johanna Laisaari (sd), Minerva Krohn (vih), Mirita Saxberg (kok) sekä Daniel Sazonov (kok). HOAY julkaisee tilaisuudessa edustettuina olleiden puolueiden koulutuspoliittiset ohjelmat.

[vcex_divider style=”solid” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Sosiaalidemokraattinen puolue

SDP Koulutuspoliittisen tavoitteet Helsingissä

Tasa-arvoinen koulutus takaa tasa-arvoisen yhteiskunnan

Koulutus antaa pohjan koko elämälle. Jokaisen lapsen ja nuoren täytyy saada mahdollisuus löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Koulujen laaja kielivalikoima sekä monipuoliset kerho- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet antavat vahvan pohjan valinnanmahdollisuuksille jatkossa. Jokaisen nuoren tulee saada peruskoulun jälkeen opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisella toisella asteella. Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja, joka rakentaa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Meidän tulee pitää huolta maksuttomasta sivistyspolusta aina korkeakoulutukseen ja jatko-opintoihin asti. Me SDP:ssä uskomme siihen, että koulutuksen ja oppimisen mahdollisuuksien tasainen jakautuminen edistävät suomalaisen yhteiskunnan kehitystä kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Ilman tasa-arvoista koulutusta ei ole tasa-arvoista yhteiskuntaa. Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä.

Opettajilla täytyy olla toimivat keinot koulurauhan ylläpitämiseen. Terveelliset toimitilat ovat perusedellytys.

– Koulut on kunnostettava terveellisiksi ja toimiviksi heti
– positiivisen diskriminaation linjaa on jatkettava
– lähikouluperiaatetta on vahvistettava
– painotettua opetusta ja sovelutuvuuskoeluokkia on oltava tasaisesti alueilla
– asuntopolitiikalla on vahvistettava eriarvoistumisen vähentämistä
– kaikille tulee taata toisen asteen opiskelupaikka ja kaikkien tulee suorittaa toisen asteen tutkinto

[vcex_divider style=”solid” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Kokoomus

[vcex_divider style=”solid” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Vasemmistoliitto

TASA-ARVOISTA KASVATUSTA JA KOULUTUSTA
Kohti maailman parasta varhaiskasvatusta ja koulutusta

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus ja peruskoulu antavat lapsille ja nuorille tasaveroisemmat eväät elämään ja ehkäisevät koulupudokkuutta sekä syrjäytymistä. Pienet opetus- ja päiväkotiryhmät tukevat lasten ja nuorten oppimista ja kasvua. Satsaaminen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on kannattava investointi tulevaisuuteen.

Maksuton varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatus on kunnallinen peruspalvelu. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen kuuluu kaikille lapsille vanhempien työ- ja opiskelutilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Varhaiskasvatuksen on oltava maksutonta 3-5-vuotiaille. Koulu- ja päiväkotipaikka on saatava kodin läheltä.

Eri puolilla Helsinkiä on tarjottava eri-ikäisille lapsille ja lapsiperheille mahdollisuus osallistua avoimeen ja ohjattuun leikkipuistotoimintaan myös koulujen loma-aikoina.

Peruskoulun 1.-4.-luokkalaisille on taattava riittävä ja maksuton aamu- ja iltapäivätoimintapaikka. Vuorotyöläisten pienille koululaisille on taattava tarpeenmukainen hoitopaikka.

Pienet ryhmäkoot ja pätevä henkilökunta

Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vastuullaan korkeintaan seitsemän 3 vuotta täyttänyttä lasta tai 4 alle 3-vuotiasta lasta. Peruskouluissa tulee olla enintään 20 oppilaan ryhmäkoot. Erityistä tukea ja suomi toisena kielenä -opetusta tarjotaan riittävästi kaikille tarvitseville. Ryhmäkoossa ja toiminnassa on otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Perheitä, oppilaita ja opettajia on kuultava paremmin päiväkoteja, kouluja ja kouluverkkoa koskevissa muutoksissa. Koulu- ja päiväkotipaikka on saatava kodin läheltä. Koulujen yhdistämisen on oltava tarkoituksenmukaista. Sijaisia palkataan tarpeen mukaan, ja koko lukuvuoden opettaville opettajille maksetaan palkkaa myös kesän ajalta.

Oppilashuoltoa ja tukipalveluja

Koulupsykologeja, kuraattoreita ja terveydenhoitajia palkataan lisää. Maksutonta matalan kynnyksen moniammatillista tukea, mm. psykologin apua, tarjotaan myös päiväkodeissa. Koulutettuja koulunkäyntiavustajia tarvitaan lisää. Myös toiselle asteelle on taattava riittävät oppilashuollon voimavarat.

Terveyttä, turvallisuutta ja tasa-arvoa

Yksinäisyyden ehkäisy on aloitettava jo päiväkodissa. Koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle on tarjottava koulutusta yhdenvertaisesta kasvatuksesta sekä kiusaamisen ehkäisystä. Katsomusaineet eivät saa asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan. Helsingin tulee järjestää kaupungissa asuvien EU-kansalaisten ja paperittomien oppivelvollisuusikäisten koulunkäynti. Lapsilla, nuorilla ja henkilökunnalla on oikeus sisäilmaltaan terveeseen päiväkotiin, kouluun ja työpaikkaan.

Maksuttomat oppimateriaalit myös lukioon ja ammattikouluun

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelumateriaalin tulee olla maksutonta opiskelijoille. Koulutustakuun mukaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle tulee tarjota jatko-opiskelupaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, kymppiluokalla tai valmentavassa opetuksessa. Lähiopetuksen määrää ei saa vähentää. Koulutettu työpaikkaohjaaja on edellytyksenä työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle.

Digiloikka toteutetaan huomioimalla lasten ja henkilökunnan lähtökohdat

Digitalisaatiossa edetään pedagogiikka edellä. Henkilökunnalle on järjestettävä täydennyskoulutusta laitteiden ja ohjelmien käytössä. On huolehdittava siitä, että myös muut perusasiat ovat kunnossa: verkot toimivat, tietokoneita ja tabletteja on kaikille, ohjelmat toimivat ja ovat helppokäyttöisiä. Ohjelmistohankinnoissa suositaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

[vcex_divider style=”solid” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]