KIKY -AIKA JA SEN MIELEKÄS KÄYTTÄMINEN

- HOAY

Kilpailukykysopimuksen mukaiset 24 tuntia lisätyötä vuodessa toteutetaan täysimääräisenä syksystä 2017 alkaen toistaiseksi. Kiky-ajasta 12 tuntia on kohdennettu opetusviraston kouluilla paikallisesti päätettäväksi. Toiset 12 tuntia lisätään YS-aikaan. Yksityiskouluilla kiky-ajan kohdentaminen on työnantajan päätettävissä ja siitä on sovittu erilaisia toteutustapoja. Työajan käytöstä keskusteltaessa on huomioitava sopimusalakohtaiset päätökset ja työnantajan ohjeistus. Työajan toteutuksesta on tarkemmin tietoa pääluottamusmiestiedotteissa ja HOAY:n internetsivuilla. Lisätietoja saa omalta luottamusmieheltä.

HOAY on kartoittanut yhteysopettajien näkemyksiä kiky-ajan mielekkäästä käytöstä ja kohdentamisesta. Alla olevaa koontia on hyvä hyödyntää keskusteltaessa kiky-ajan mielekkäästä ja hyödyllisestä käytöstä kouluilla: Hyödylliseksi kiky-ajan käyttökohteiksi opettajat kokivat:

Opettajien täydennyskoulutus ja ammattitaidon kehittäminen

 • digitalisaatio ja sen vaatimat tietotekniset taidot
 • pedagogiset ideat, niiden toteutus ja uudet kokeilut sekä tiedon jakaminen työyhteisössä
 • oman aineen Abitti-koulutus.
 • monikulttuurisuuden kohtaamiseen ja tasa-arvon kehittämiseen liittyvä koulutus
 • Itseohjautuva koulutustarpeen tunnistaminen ja koulutukseen hakeutuminen
  • pedagogisten järjestöjen tarjoama koulutus
 • ammattikirjallisuuteen tutustuminen joko yhdessä tai yksin (Educa-messut, kirja- ja opetusmateriaaliestittelyt)
 • viikonloppuisin tapahtuva koulutus huomioitava työaikana
 • itseohjautuva kehittäminen
 • toisen opettajan opetuksen seuraaminen
 • yhteysopettajapäivien asiantuntijaluennot
 • koulun sisäisen tietotaidon jakaminen

Ilmiöpohjainen opetus ja uusi opetussuunnitelma

 • yhteistä suunnitteluaikaa monialaisten opintokokonaisuuksien suunnitteluun
 • samanaikaisopetuksen ja luokkataso-opetuksen suunnittelu
 • yhteistyöhön OKL:n, kulttuuri-, taide- ja tiedetoimijoiden kanssa

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 • vanhempainiltojen suunnittelu
 • huoltajan kanssa käytävät oppilaan arviointiin ja koulunkäyntiin liittyvät keskustelut
 • Vanhempaintapaamiset

Oppilashuollolliset asiat

 • moniammatilliset palaverit
 • pedagogiset keskustelut
 • pedagogisten asiakirjojen laatiminen

Koulun toiminnan kehittäminen

 • järjestyssääntöjen laatiminen/päivittäminen
 • tilojen järjestely esimerkiksi remonttien yhteydessä
 • oppimateriaalien tilaukset ja intentointi
 • pedagogiset kahvilat
 • hankkeiden ja tapahtumien suunnittelu
 • uusien koulun ja opetuksen toimintamallien suunnittelu
 • oppilaiden uudenlaisten osallistamistapojen suunnittelu

Työssä jaksaminen

 • Tyhy -toiminta ja kulttuuri
 • työnohjaus
 • vertaismentorointi

Muita huomioita

 • tärkeintä on työ – ei kokouksessa istuminen
 • raportointia ajan käytöstä ei ole mielekästä. Raportointi on turhaa byrokratiaa
 • työryhmätoiminta on mielekästä työjärjestykseen sitomatta ja omatoimisesti järjestettynä.
 • kiinteä, viikoittainen YS-aika koetaan raskaaksi. Eri opettajakokoonpanojen kanssa sovittava työaika on tehokasta.