Katso, miten kilpailukykysopimus vaikuttaa työehtoihisi!

- HOAY


 • Yli vuoden neuvoteltu ja matkan varrella horjahdellut kilpailukykysopimus on vihonviimeisellä loppusuorallaan.
  Sopimus tarvitsee enää maan hallituksen sinetin sopimuksen kattavuudesta ja työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksynnän hallituksen toimien riittävyydestä.

  Sopimuksen keskeisin elementti on työajan pidentäminen 24 tunnilla. Toinen merkittävä asia on se, ettei palkkoja koroteta sopimuskauden aikana.

  Kunnan ja valtion palveluksessa olevilta opettajilta ja lastentarhanopettajilta leikataan lomarahasta 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019. Lomarahaleikkaus ei koske yksityistä sektoria.

  Kilpailukykysopimuksella nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella, eli päättymään 31.1.2018.

  Kilpailukykysopimuksessa tarkennettiin paikallisen sopimisen mahdollisuutta ja menettelytapoja. Kunnallisella puolella muutokset ovat vähäisiä. Paikallisella sopimuksella ei saa sopia työehtosopimuksen minimiehtoja huonommin.

  KUNTA-ALA

  LASTENTARHANOPETTAJAT

  –  Muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017.
  –  24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan.
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  PERUSKOULUT, LUKIOT JA AIKUISLUKIOT

  –  Sopimus tulee voimaan 1. helmikuuta, mutta osa muutoksista astuu voimaan lukuvuoden alussa (1.8.2017.).
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2017:
  –  24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan niin, että opettajat osallistuvat työnantajan määräämään opinto-, suunnittelu- ja muuhun opettajatyöhön 12 tuntia vuodessa, josta kuusi tuntia voidaan perustellusta syystä toteuttaa lukuvuoden työajalle sijoittuvana lauantaina (tällöin lukuvuoden kokonaispituus ei kasva). Loput 12 tuntia lisätään opettajan vuotuiseen yhteissuunnitteluaikaan (yt-aika).
  –  ”Muulla opettajatyöllä” tarkoitetaan sellaista työtä, jota ei voi lukea opetusvelvollisuuteen. Se ei voi myöskään olla työtä, joka perustuu erilliseen OVTES:n määräykseen.
  24 tunnin lisäys koskee vakituisia opettajia sekä koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) palkattuja määräaikaisia opettajia.
  – Lukuvuoden työajaksi, eli elokuusta päättäjäisjuhlaan, palkatuilla opettajilla vuosityöajan lisäys on 20 tuntia.
  – Lukuvuoden työaikaa lyhemmäksi ajaksi palkatuille päätoimisille ja sivutoimisille opettajille on erillisiä määräyksiä.
  –  Oppilaanohjaajilla vuosittainen työaika kasvaa 24 tunnilla ilman edellisiä määritelmiä.

  Siirtymäkausi 1.2.–31.7.2017:
  Vakituisella opettajalla ja lukuvuodeksi palkatulla määräaikaisella opettajalla opinto-, suunnittelu- ja muuta opettajatyötä voi olla enintään 10 tuntia. Lukuvuoden työajaksi palkatulla opettajalla sitä voi olla enintään kahdeksan tuntia.

  AMMATILLINEN PERUSASTE

  –  Muutokset tulevat voimaan 1.8.2017.
  –  Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla työajan pidentäminen toteutetaan lisäämällä 24 tuntia vuotuista suunnittelutyöaikaa.
  –  Opettajille, jotka ovat kokonaistyöajassa, lisätään puoli tuntia viikossa työaikaa, joka kohdistetaan muuhun kuin opetustyöhön (yhteensä 24 tuntia).
  –  Vuotuinen työpäivien määrä ei muutu.
  –  Sivutoimisille tuntiopettajille on omat erityismääräyksensä.
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  AIKUISKOULUTUS

  –  Muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017. Sivutoimisilla tuntiopettajilla muutokset astuvat voimaan 1.8.2017.
  –  24 tunnin työajan lisäys toteutetaan kaikissa aikuiskoulutuskeskuksissa lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan.
  –  Vuosilomiin ei tule muutoksia.
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS

  –  Muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2017.
  –  24 tunnin vuotuisen työajan lisäys kohdennetaan muuhun kuin opetustyöhön.
  –  Tuntiopettajilla on omat erityismääräyksensä.
  –  Vuotuisten työpäivien määrä ei muutu.
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  REHTORIT

  –  Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1. helmikuuta 2017.
  –  Rehtorien työaika on tyypillisesti kokonaistyöaikaa. Rehtorien viikoittaista työaikaa lisätään puolella tunnilla viikossa.
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  YKSITYINEN OPETUSALA (Sivistystyönantajat)

  Yksityisellä opetusalalla työajan muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017.

  Yksityisen opetusalan sopimusta noudattavia oppilaitoksia ovat yksityiset peruskoulut ja lukiot, aikuislukiot, yksityiset ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, urheiluopistot, musiikkiopistot ja kuvataidekoulut sekä ammattikorkeakoulut.

  Kaikissa yksityisissä oppilaitoksissa sivutoimisen tuntiopettajan työmäärän lisäys suhteutetaan opetustuntimäärään ja palvelussuhteen pituuteen. Esimerkiksi vuoden palvelussuhteessa olevan opettajan työtuntimäärä kasvaa 24 tunnilla ja puolen vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevalla 12 tunnilla.

  YKSITYISET PERUSKOULUT, LUKIOT JA AIKUISLUKIOT

  –  Yksityisissä peruskouluissa, lukioissa ja aikuislukioissa opettajille tulee 24 tuntia aikaa siten, että 12 tuntia lisätään vuotuiseksi muutettavaan yt-aikaan. Toiset 12 voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelu- ja kehittämistyöhön, opettajan kouluttautumiseen ja arviointityöhön. –  Tällä työajalla ei lisätä opettajan opetustunteja. Em. työajasta voidaan perustellusta syystä käyttää osa 6-tuntiseen työpäivään, joka voidaan sijoittaa myös oppilastyöviikon lauantaiksi.
  –  Opinto-ohjaajien vuotuinen sidottu työaika on 1 224 tuntia.

  AMMATTIKORKEAKOULUT SEKÄ KANSAN- JA URHEILUOPISTOT

  –  Ammattikorkeakoulut noudattavat vuosityöaikaa. Vuosityöaika kasvaa 24 tunnilla. Ajasta ja paikasta riippumattoman työajan määrä kasvaa kuusi tuntia, paitsi tekniikan koulutusalalla, jolla se kasvaa yhdeksän tuntia. Vuosityöajan käyttäminen eri työtehtäviin on suunniteltava ennen lukuvuoden alkua. Vuosityöajan ylittävä lisätyö korvataan kuten aikaisemminkin.
  –  Vuotuisten työpäivien määrä ei muutu.

  KANSANOPISTOT, KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT, MUSIIKKIOPPILAITOKSET SEKÄ KUVATAIDEKOULUT

  –  Opistoissa, joissa opettaja on opetusvelvollisuustyöajassa, 24 tunnin lisäys kohdistuu opettajan muuhun työhön. Tämä koskee myös vähintään 16 tuntia viikossa opettavia tuntiopettajia.

  YKSITYISET AMMATILLISET OPPILAITOKSET

  –  Yksityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa 24 tuntia kohdennetaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Tämä työaika ei lisää opettajan opetustunteja. Em. työajasta voidaan perustellusta syystä käyttää osa 6-tuntiseen työpäivään, joka voidaan sijoittaa myös oppilastyöviikon lauantaiksi.
  –  Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa sekä metsä- ja puutalousoppilaitoksissa opettajan viikoittainen työaika kasvaa puolella tunnilla. Työaika on 1. helmikuuta 2017 jälkeen 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

  AIKUISKOULUTUS

  –  24 tunnin työajan lisäys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan.
  –  Vuosilomiin ei tule muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017.

  YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

  –  Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vuotuinen työaika kasvaa 24 tunnilla (yhteensä 1 624 tuntia). Opetuspainotteisissa tehtävissä työajasta voi olla opetusta enintään 396 tuntia lukuvuodessa. Professoreilla vastaava tuntimäärä voi olla enintään 142 tuntia. Sellaisissa opetustehtävissä, joihin ei sisälly tutkimusta, opetusta voi olla vuotuisesta työajasta 455 tuntia.
  –  Yliopistojen alaisten harjoittelukoulujen opettajilla työaika lisääntyy samalla tavalla kuin yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajilla. Yli 10 tuntia viikossa opettavilla sivutoimisilla tuntiopettajilla lisätyövelvollisuus on 12 tuntia lukuvuodessa. Opinto-ohjaajien vuosittainen sidottu työaika on 1 238 tuntia.

  LASTENTARHANOPETTAJAT (Yksityinen sosiaalipalveluala)

  –  24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan.

  REHTORIT

  –  Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1. helmikuuta 2017.
  –  Rehtorien työaika on tyypillisesti kokonaistyöaikaa. Rehtorien viikoittaista työaikaa lisätään puolella tunnilla viikossa.

  YKSITYINEN OPETUSALA (Avaintyönantajat)

  LASTENTARHANOPETTAJAT

  –  Muutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017.
  –  24 tunnin vuotuinen työajan lisäys toteutetaan lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan.

  AMMATILLINEN PERUSASTE

  –  Muutokset tulevat voimaan 1.8.2017.
  –  Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla työajan pidentäminen toteutetaan lisäämällä 24 tuntia vuotuista suunnittelutyöaikaa.
  v Opettajille, jotka ovat kokonaistyöajassa, lisätään puoli tuntia viikossa työaikaa, joka kohdistetaan muuhun kuin opetustyöhön (yhteensä 24 tuntia).
  –  Vuotuinen työpäivien määrä ei muutu.
  –  Sivutoimisille tuntiopettajille on omat erityismääräyksensä.

  AIKUISKOULUTUS

  –  Muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2017.
  –  24 tunnin työajan lisäys toteutetaan kaikissa aikuiskoulutuskeskuksissa lisäämällä puoli tuntia viikoittaiseen työaikaan.
  –  Vuosilomiin ei tule muutoksia.

  AMMATTIKORKEAKOULUT

  –  Ammattikorkeakoulut noudattavat vuosityöaikaa. Vuosityöaika kasvaa 24 tunnilla. Ajasta ja paikasta riippumattoman työajan määrä kasvaa kuusi tuntia, paitsi tekniikan koulutusalalla, jolla se kasvaa yhdeksän tuntia. Vuosityöajan käyttäminen eri työtehtäviin on suunniteltava ennen lukuvuoden alkua. Vuosityöajan ylittävä lisätyö korvataan kuten aikaisemminkin.
  –  Vuotuisten työpäivien määrä ei muutu.

  VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS

  –  Muutokset tulevat voimaan 1. elokuuta 2017.
  –  24 tunnin vuotuisen työajan lisäys kohdennetaan muuhun kuin opetustyöhön.
  –  Tuntiopettajilla on omat erityismääräyksensä.
  –  Vuotuisten työpäivien määrä ei muutu.

  REHTORIT

  –  Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1. helmikuuta 2017.
  –  Rehtorien työaika on tyypillisesti kokonaistyöaikaa. Rehtorien viikoittaista työaikaa lisätään puolella tunnilla viikossa.

  VALTION OPPILAITOKSET

  Valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa työaikaa lisätään kuten kunnan vastaavissa oppilaitoksissa. Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  REHTORIT

  –  Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti 1. helmikuuta 2017.
  –  Rehtorien työaika on tyypillisesti kokonaistyöaikaa. Rehtorien viikoittaista työaikaa lisätään puolella tunnilla viikossa.
  –  Lomarahasta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019.

  Teksti: Matias Manner ja Tiina Tikkanen

Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408914408961&page_name=Katso,+miten+kilpailukykysopimus+vaikuttaa+tyoehtoihisi